Wersja dla słabowidzących
Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -
Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
Urząd Miejski
w Zdzieszowicach
Zakole Odry w Zdzieszowicach Bike Maraton Gmina Zdzieszowice Raj dla wędkarzy Zachód słońca

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Zdzieszowicach

Adres:

    ul. Powstańców Śląskich
    47-330 Zdzieszowice
     tel./faks (077) 48-42-392
     tel. (077) 48-42-634
     strona www: www.mgoksirzdzieszowice.pl
     e-mail:
     strona BIP: http://www.mgoksirzdzieszowice.pl/bip/

Dyrektor: mgr EDWARD SZYMAINDA

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Zdzieszowicach jest instytucją prowadzącą działalność kulturalną, edukacyjną oraz sportowo-rekreacyjną w ramach zadań
własnych miasta i gminy Zdzieszowice.
Ośrodek jest jednostką organizacyjną kultury, samodzielną pod względem prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym.
Ośrodek swoją działalnością obejmuje miasto i gminę Zdzieszowice.

Przedmiot działalności  M-GOKSiR

Ośrodek swoją działalność opiera na wchodzących w jego skład:
- sali widowiskowo-kinowej (kino „Odrodzenie”) w Zdzieszowicach,
- Klubie ”Dookoła  świata” w Zdzieszowicach,
- Klubie Osiedlowym „Piastów I” w Zdzieszowicach,
- Klubie Kultury w Oleszce,
- Hali Sportowej wraz z hotelem w Zdzieszowicach,
- Stadionie Miejskim w Zdzieszowicach,
- Basenie Miejskim w Zdzieszowicach.

Celem Ośrodka jest pozyskiwanie i przygotowanie środowiska do aktywnego uczestnictwa w kulturze i kulturze fizycznej, współtworzenie ich pozytywnych wartości, rozwój form czynnego uczestnictwa mieszkańców miasta i gminy w życiu kulturalnym i sportowym, inspirowanie i rozwijanie zainteresowań amatorską twórczością artystyczną, a także organizowanie kulturalnej rozrywki, zabawy i rekreacji.

Do podstawowych zadań Ośrodka należy:
· rozpoznawanie i rozbudzanie zainteresowań oraz potrzeb kulturalnych i sportowych,
· tworzenie wartości kulturalnych i przygotowanie do ich odbioru,
· kształtowanie wzorców i nawyków aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym i sportowym,
· tworzenie warunków dla amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką,
· tworzenie warunków dla rozwoju folkloru,
· współpraca ze środkami masowego przekazu.

Ośrodek, na zasadach określonych w odrębnych przepisach, może realizować zadania dodatkowe, a w szczególności:
· organizację spektakli, koncertów, wystaw, imprez rozrywkowych, sportowo-rekreacyjnych,
· prowadzenie kursów doskonalących,
· świadczenie wszelkich usług (na miarę swoich możliwości lokalowych i sprzętowych),
· prowadzenie wypożyczalni sprzętu technicznego i innego,
· realizację imprez zleconych, okolicznościowych, rodzinnych, obrzędowych,
· prowadzenie działalności kinowej w kinie „Odrodzenie”,
· prowadzenie innych działalności zgodnych  z przepisami prawa i związanych z pozyskiwaniem środków finansowych na potrzeby Ośrodka.

Organy i osoby sprawujące w nich funkcje i ich kompetencje.
Ośrodkiem kieruje dyrektor i reprezentuje go na zewnątrz.
Dyrektora powołuje i odwołuje Zarząd Miejski.

Dyrektor Ośrodka :
- dla realizacji zadań może tworzyć nowe stanowiska pracy i inne komórki organizacyjne, w zależności od potrzeb i w ramach posiadanych środków.       
- nadaje Ośrodkowi regulamin organizacyjny, w którym szczegółowo określa organizację wewnętrzną.
- opracowuje zakresy czynności dla pracowników, wydaje wewnętrzne regulaminy,  zarządzenia i pisma dotyczące funkcjonowania Ośrodka.

Zasady wynagradzania pracowników Ośrodka określa Regulamin Wynagradzania

Struktura własności
      Sala widowiskowo-kinowa kina „Odrodzenie” -  użytkowanie w użyczeniu, właściciel:Gmina Zdzieszowice,
      Klub „Dookoła Świata” – najem pomieszczeń,
      Klub osiedlowy „Piastów I” – właściciel: Samorząd Osiedla Piastów I w Zdzieszowicach,
      Klub kultury w Oleszce – najem pomieszczeń,
      Hala sportowa wraz z hotelem – użytkowanie w użyczeniu,
      Stadion Miejski – użytkowanie w użyczeniu,
      Basen Miejski – użytkowanie w użyczeniu.

Majątek publiczny jakim dysponuje jednostka
Ośrodek uzyskuje środki finansowe z:
a) dotacji z budżetu gminy,
b) dotacji państwowej,
c) dochodów z prowadzonej działalności gospodarczej,
d) dochodów własnych z tytułu realizacji zadań,
e) dobrowolnych wpłat i darowizn osób fizycznych i prawnych,
f) innych źródeł.

Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny plan finansowy, ustalony przez dyrektora w trybie przewidzianym dla instytucji kultury, z zachowaniem wysokości dotacji przyznanej przez Radę Miejską. Ośrodek pokrywa koszty swojej działalności nie znajdujące pokrycia w uzyskanej dotacji z uzyskanych przychodów.